בית משפט השלום ברחובות | 08 יוני 2018 | תא"מ 49986-02-18 ריטרסקי נ מרטון

אתר המשפט

לפני . כב הרשם הבכיר אייל דוד. התובע. טל ריטרסקי, עו"ד. נגד. הנתבע . גתי מרטון. פסק דין. רקע. 1.ביום 21/02/18 הגיש התובע תביעה כספית על סך של 1,235 ₪ כנגד הנתבע, בגין הודעת דוא"ל פרסומית שנשלחה אל התובע, בניגוד להוראות סעיף 30 א לחוק התקשורת(בזק ושידורים), תשמ"ב -1982 המכונה גם "חוק הספאם". . הודעת-בקשת הנתבע. 2.ביום 29/3/18 הגיש הנתבע העתק הודעה-בקשה לפיה הוא הציע לתובע לשלם לו סך של 1,250 ₪ לסילוק התביעה.. תגובת התובע. 3. ביום 30/03/18 הגיש התובע הודעתו בה ציין כי לא קיבל פנייה מהנתבע ונודע לו על בקשת הנתבע רק מעיון בנט המשפט. התובע הדגיש כי הבקשה הוגשה שלא על דעתו וללא הסכמתו והוא מתנגד לה. התנהלות זו של הנתבע, הגשת בקשות סרק קצרצרות אשר מאלצות את התובע להקדיש זמן רב להגשת תגובות, חוזרת על עצמה שכן כך נהג הנתבע גם בהליכים קודמים בין הצדדים. . 4.במסגרת ת"ק (רח) 53564-01-17 שנדון לפני מותב זה, הגיש הנתבע בקשות לאחר מתן פסק הדין שנדחו בהחלטות מיום 04/01/18 ו-18/01/18. בתיק הוצל"פ 506681-02-18 בקשה שנדחתה ביום 19/02/18 ע"י כב הרשמת מיכל שכנר. ברת"ק 1255-02-18 בבימ"ש מחוזי מרכז לוד, ביקש הנתבע רשות ערעור על פסק הדין שניתן בת"ק 53564-01-17 בו התובע זכה. אולם, בסופו של יום, הנתבע הגיש בקשה לסגור את ההליך אותו יזם, זאת, לאחר שהתובע נאלץ להגיש לבימ"ש תגובות ובקשות.. 5.התובע עומד על חיוב הנתבע בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בגין התביעה דנן שכן תביעה זו הוגשה רק לאחר שנשלח מכתב התראה לנתבע. התובע הדגיש כי אם הנתבע לא יגיש כתב הגנה כדין יעתור למתן פסק דין בהעדר הגנה.. בקשה –הודעה נוספת מטעם הנתבע. 6.ביום 08/04/18 חזר הנתבע על בקשתו לסילוק התביעה כנגד תשלום סך של 1250 ₪ בלבד. בו ביום נתתי החלטתי לפיה בימ"ש אינו מנהל מו"מ בין הצדדים וככל שהנתבע מבקש להגיע להסדר פשרה עליו לעשות זאת באופן ישיר עם התובע. . הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. 7.הנתבע לא הגיש כתב הגנה ולכן התובע הגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.. המסגרת המשפטית. 8.בעל דין שזכה בתביעתו זכאי לפסיקת הוצאות ושכר טרחה לטובתו. עניין פסיקת ההוצאות מעוגן בתקנות סדר הדין האזרחי- התשמ"ד-1984.. "הטלת הוצאות . 511. (א) "בתום הדיון בכל הליך, יחליט בית המשפט או הרשם, לענין שלפניו, אם לחייב . בעל דין בתשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט (להלן – הוצאות) לטובת בעל דין אחר, אם לאו. . (ב) החליט בית המשפט או הרשם לחייב בעל דין בהוצאות, רשאי הוא לקבוע . את סכום ההוצאות לפי שיקול דעתו, בכפוף לאמור בתקנה 512…".. "קביעת סכום ההוצאות . 512. קבע בית המשפט או הרשם את סכום ההוצאות, רשאי הוא לפסוק אותו, הן לענין . שכר טרחת עורך דין והן לענין הוצאות המשפט, כל אחד מהם בנפרד בסכום כולל, ובלבד שבכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), לא יפחת סכום שכר הטרחה מן התעריף המינימלי שנקבע לענין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), תשל"ז-1977 (להלן – התעריף המינימלי), זולת אם הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על תשלום סכום קטן מהסכום האמור.. (ב) בתיתו צו להוצאות ובקביעת שיעורן יתחשב בית המשפט או הרשם, בין השאר, בשווי הסעד השנוי במחלוקת בין בעלי הדין ובשווי הסעד שנפסק בתום הדיון, ויהא רשאי להתחשב גם בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון…".. 514. ראה בית המשפט או הרשם כי בעל דין האריך את הדיון בכל הליך שלא . לצורך, על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא, באותו הליך או בפסק הדין, וללא קשר עם תוצאות המשפט, להטיל עליו את הוצאות ההליך או המשפט בשיעור שימצא לנכון בנסיבות הענין, לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, או לטובת שניהם".. (ההדגשות שלי א.ד). שיקול דעתו של בית המשפט בפסיקת הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 9. פסיקת ההוצאות ושכר טרחת עו"ד, מסורה לשיקול דעתו של בימ"ש, בהתחשב בנסיבות . המסוימות של התביעה ובאופן ניהולה על ידי בעלי הדין. ברירת המחדל דהיינו "הרצפה" היא פסיקת שכר טרחת עו"ד, בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000. במקרה שלפנינו סך כולל של 929 ₪. . סוף דבר. 10. לאחר ששקלתי את אופן התנהלות הנתבע שגרמה לבזבוז זמנו של התובע ובהתחשב בכך שהנתבע הציע לשלם לתובע את סכום התביעה קרן, בעובדת קיומה של תביעה קודמת של התובע כנגד הנתבע בעילה זהה, בצורך להרתיע מפרסמים מהפרה חוזרת ונשנית של "חוק הספאם", אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן:. סכום התביעה בסך של 1,235 ₪ .. החזר אגרה בסך של 374 ₪ .. סכומים אלו ישולמו לתובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 21/02/18 ועד למועד התשלום המלא בפועל .. בנוסף, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך של 250 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסך כולל של 1,750 ₪ שככל שלא ישולמו במועד הרשום מטה, יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום המלא בפועל.. לפנים משורת הדין ,אינני מחייב את הנתבע בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה, בגין בזבוז זמן שיפוטי יקר, לצורך טיפול בבקשות הסרק שהגיש הנתבע.. כל התשלומים שפסקתי לעיל, ישולמו לתובע בתוך 30 ימים מיום קבלת העתק פסק הדין אצל הנתבע.. הדיון הקבוע לפני ליום 28/10/18 מבוטל.. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק .. זכות ערעור על פסק הדין בתוך 45 ימים ממועד קבלתו לבימ"ש מחוזי מרכז לוד.. ניתן היום, כ"ה סיוון תשע"ח, 08 יוני 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.