בית המשפט המחוזי בנצרת | 30 יולי 2018 | פש"ר 29102-05-18 פוקרא נ כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון

אתר המשפט

בפני . כב הרשמת תמר נסים שי. בעניין:. פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980   . הפקודה. ובעניין: . פוקרא עלי ת.ז. 301525036. החייב. ובעניין:. כונס הנכסים הרשמי. הכונ"ר. צו כינוס. לאחר שעיינתי בבקשת החייב ובמסמכים המצורפים אליה ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר והסכמת החייב לתנאים שהציב, אני מחליטה:. א.ליתן צו כינוס לנכסי החייב. . ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב. . ג.לאסור את יציאתו של החייב מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייב בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתו של החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.. ד.המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 1.3.2021 בשעה 09.30.. ה. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:. ה.1.להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה. . ה.2.לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך של 800 ₪ לחודש, החל מחודש ספטמבר 2018 מדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש. . ה.3.להגיש לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, אחת לחודשיים, דו"ח דו חודשי על הכנסותיו ועל הוצאותיו, על פי ההנחיות והטפסים שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי. . כמו כן, אני מורה כדלקמן:. ו.ניתן בזאת צו עיכוב הליכים כנגד החייב בהתאם להוראות סעיף 20(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם – 1980 [להלן: "הפקודה"]. . ו.1. בנוסף, אני מורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהוטלו, על משכורתו של החייב אצל המעביד ו/או על חשבון העו"ש המנוהל על שם החייב, אליו מופקדת משכורתו החודשית. . ו.2.הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעביד ו/או בחשבון הבנק וכן הכספים שנגבו מהחייב בתיקי ההוצאה לפועל, אשר לא הועברו לזוכה במועד המצאת צו זה, יועברו לקופת הכינוס בתוך 30 יום מהיום. . ו.3.מיטלטלין מעוקלים שנתפסו המאוחסנים במחסני ההוצאה לפועל או המרכז לגביית קנסות וטרם נמכרו עד היום, ככל שקיימים כאלה על שם החייב, ימכרו בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, הקבועים בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967 ובתקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם – 1979, ותמורתם בניכוי ההוצאות תועבר לקופת פשיטת הרגל. . ו.4.ככל שהוטלו על החייב מגבלות מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967, תבוטלנה הגבלות אלה, לרבות, הליכים המתנהלים, אם מתנהלים, על ידי המרכז לגביית קנסות ובלבד שהוטלו בגין חובות שנוצרו עובר למתן צו הכינוס. . ז.החייב יהא רשאי לפתוח ו/או לנהל חשבון עו"ש בכל תאגיד בנקאי ויהא רשאי למשוך כספים שהופקדו לחשבון זה, ובלבד שהחשבון ינוהל ביתרת זכות בלבד, ללא אשראי וללא שימוש בהמחאות ובכרטיסי אשראי. בכפוף לתנאים אלה, יהיה החייב רשאי לחתום על הרשאה לחיוב החשבון ולעשות שימוש בכרטיס מגנטי ובכרטיס לחיוב מידי (כרטיס דביט). יובהר כי החשבון לא יוכל לשמש בטוחה לחיוב כלשהו, וכי על החייב לצרף העתק מדפי התנועות בחשבון לדו"חות השוטפים שיוגשו על ידו בהתאם להוראות סעיף ה.3. לעיל.  . ח. על החייב יוטלו ההגבלות המפורטות בסעיף 42א לפקודה, למעט, הצורך האמור בסעיף ז לעיל ולצורך כך לא יהיה החייב לקוח מוגבל. למרות האמור בסעיף 42 א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] יהיה רשאי החייב לנהל חשבון בנק בתנאים האמורים בצו זה. . ט.לבקשת הכונס הרשמי, בהתאם להוראות סעיף 23 לפקודה, אני ממנה את עו"ד ולטמן שירי מ.ר. 44075 כמנהל/ת מיוחד/ת לנכסי החייב, ומאשרת את סמכויותיו/ה ושכרו/ה בהתאם למפורט בכתב המינוי המצורף. . המנהל/ת המיוחד/ת יחתום על ערובה שתיערך לפי טופס 8 ותופקד בידי הכנ"ר ויפעל בהתאם להוראות המפורטות בכתב המינוי ועפ"י הנחיות הכנ"ר. . י.המנהל/ת המיוחד/ת ידאג לזימון החייב וכל הנושים שהגישו תביעת חוב ו/או שצוינו כנושה בדו"ח החייב לדיון שנקבע, בצירוף הודעה מפורטת לפיה תתברר בדיון הבקשה לפשיטת רגל וכן תכנית הפירעון והאפשרות למתן הפטר לחייב. כמו כן, יודיע לחייב ולנושים על זכותם להגיש לבית המשפט השגה בכתב למפורט בדו"ח, עם העתק למנהל/ת המיוחד/ת ולכנ"ר, לפחות 30 ימים טרם המועד הקבוע לדיון. . יא.בהתאם להוראות סעיף 23ג לפקודה ובהתאם להוראות תקנה 2ג ותקנה 3 לתקנות פשיטת רגל [אגרות], התשמ"ה – 1985, ניתן אישור לכנ"ר לגבות מקופת הפש"ר סכום של 8,500 ₪, הדרוש למימון ראשוני של הוצאות ההליך, לרבות תשלום שכרו של המנהל המיוחד בהתאם למפורט בכתב המינוי, הוצאותיו ותשלום אגרה לכנ"ר בעד השגחה על פעולותיו/ה של המנהל/ת המיוחד/ת בשיעור 20% משכר המנהל/ת המיוחד/ת. . יב.בהתאם לתקנה 21, אני מורה לרשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל ורשם המשכונות לרשום הערה אודות צו הכינוס על כל נכסי החייב הרשומים בפנקסים המתנהלים על ידם. . יג.על החייב למסור עותק מצו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים כנגדו ולהמציא אישור כי הערה בדבר צו הכינוס נרשמה בכל אחד מתיקי ההוצל"פ עליהם הצהיר, וזאת בתוך 60 ימים ממועד קבלת הצו. כן ישלח בדואר רשום עם אישור מסירה הודעה על צו הכינוס הכוללת עותק ממנו לכל נושיו (בין אם פתחו תיק הוצל"פ ובין אם לאו) וימציא למנהל/ת המיוחד/ת הודעה על ביצוע ההמצאות בצירוף אישורי מסירה בתוך 60 יום מהיום. . באחריות המנהל המיוחד לוודא קיומם של אישורי מסירה כדין לנושים המוצהרים כולם בתוך 90 יום מהיום. . יד.פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכנ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור. . ניתנה היום, י"ח אב תשע"ח, 30 יולי 2018, בהעדר הצדדים.. תמר נסים שי ,שופטת. רשמת בית המשפט המחוזי-נצרת
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.