בית המשפט המחוזי בחיפה | פש"ר 27737-07-18 דראושה נ כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון | | תיק חיצוני: 68416

אתר המשפט

בפני . כב השופט שמואל מנדלבום. בעניין:. פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 . להלן: "הפקודה". בעניין: . דראושה פהימה, ת"ז 56294077. להלן: "החייבת". ובעניין:. הכונס הרשמי מחוז חיפה. להלן: "הכונ"ר". ובעניין:. עו"ד ספיבק רועי . להלן: "המנהל המיוחד". החלטה. לאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר"), אני מחליט כדלקמן:. א.ניתן צו כינוס לנכסי החייבת.. ב.הכונ"ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייבת.. ג.הנני מורה על עיכוב יציאת החייבת מן הארץ. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב יציאתה של החייבת עד קבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.. ד.הגבלות שהוטלו, ככל שהוטלו, על רישיון הנהיגה של החייבת מתוקף הליכי ההוצאה לפועל, לרבות הליכים המתנהלים, אם מתנהלים, על ידי המרכז לגביית קנסות, מבוטלות בזאת, ובלבד שהוטלו בגין חובות שנוצרו עובר למתן צו הכינוס.. ה.על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:. 1.להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו או בפני מנהל מיוחד, ככל שזה ימונה על ידי ב"כ הכונ"ר, בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה.. 2.לשלם לכונ"ר לטובת נושיה סך של 200 ₪ לחודש, החל מיום 1.10.18, ומדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.. 3.להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים על הכנסותיה והוצאותיה, על פי הטפסים שיימסרו לה על ידי הכונ"ר, ובמועדים שייקבעו על ידי הכונ"ר.. ו.ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייבת, כאמור בסעיפים 20(א)ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980. מובהר כי החייבת תהיה רשאית לנהל חשבון בנק ביתרת זכות בלבד, ובלבד שלא ייעשה שימוש בכרטיסי אשראי ובפנקס שקים, ותהיה רשאית למשוך כספים שהופקדו לחשבון זה, ובלבד שלא תיווצר בו יתרת חובה. בכפוף לתנאים אלו, תהיה החייבת רשאית לחתום על הרשאה לחיוב החשבון ולעשות שימוש בכרטיס מגנטי ובכרטיס לחיוב מידי (כרטיס דביט). יובהר כי החשבון לא יוכל לשמש בטוחה לחיוב כלשהו, וכי על החייבת לצרף העתק מדפי התנועות בחשבון לדו"חות השוטפים שיוגשו על ידה בהתאם להוראות סעיף ה3 לעיל.. ז.אני מטיל על החייבת את ההגבלות לפי סעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט), למעט לצורך האמור בסעיף ו לצו הכינוס, ולצורך כך לא תהיה החייבת לקוח מוגבל. למרות האמור בסעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תהא רשאית החייבת לנהל חשבון בנק בתנאים האמורים בצו זה. . ח.בנוסף, אני מורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהוטלו, על משכורתה של החייבת אצל המעביד ו/או על גמלאות או קצבאות שלהן זכאית החייבת ו/או על חשבון העו"ש המנוהל ע"ש החייבת אליו מופקדת משכורתה החודשית.. ט.הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעביד ו/או בחשבון הבנק, וכן הכספים שנגבו מן החייבת בתיקי ההוצאה לפועל, אשר לא הועברו לזוכה במועד המצאת צו זה, יועברו לקופת הכינוס בתוך 30 יום מהיום.. י.מיטלטלין מעוקלים אשר נתפסו טרם מתן צו הכינוס, המאוחסנים במחסני ההוצאה לפועל או במרכז לגביית קנסות, ואשר טרם נמכרו עד היום, ככל שקיימים כאלה ע"ש החייבת, יימכרו על ידי מערכת ההוצאה לפועל, בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, כאמור בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ותקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979. התמורה בניכוי ההוצאות תועבר לקופת הכינוס. כספים אשר נגבו מהחייבת בתיקי ההוצאה לפועל, וטרם הועברו לנושים במועד צו הכינוס, יועברו לקופת הכינוס. . יא.בהתאם לתקנה 21 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985, אני מורה לרשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל ורשם המשכונות לרשום הערה אודות צו הכינוס על נכסי החייבת הרשומים בפנקסי המקרקעין המתנהלים על ידם. . יב. המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 8.1.20, שעה 10:00.. יג.פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכונ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור. אני מורה כי הפרסום האמור שיתבצע על ידי הכונ"ר, יודיע גם על אסיפת נושים, ככל שתתקיים, ויהווה הזמנה כדין לנושים. כן יודיע הפרסום על אפשרות מתן הפטר לאלתר לחייבת אם נסיבות המקרה יצדיקו זאת. ללא קשר לפרסום ימסור הכונ"ר לחייבת מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, ככל שתתקיים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס. . יד.לבקשת הכונ"ר, בהתאם להוראות סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], אני מורה על מינוי עו"ד ספיבק רועי כמנהל מיוחד לנכסי החייבת בתיק זה, ומאשר סמכויותיו ושכרו בהתאם למפורט בכתב המינוי המצורף. . טו.המנהל המיוחד ידאג לזימון החייבת וכל הנושים שיגישו תביעות חוב ו/או שצוינו כנושה בדו"ח החייבת בדיון שנקבע, בצירוף הודעה מפורטת, לפיה תתברר בדיון הבקשה לפשיטת רגל וכן תכנית הפירעון והאפשרות למתן הפטר לחייבת. כמו כן, יודיע המנהל המיוחד לחייבת ולנושים על זכותם להגיש לבית המשפט השגה בכתב על המפורט בדו"ח, עם העתק למנהל המיוחד ולכונ"ר טרם המועד הקבוע לדיון.. טז.       חייב אשר יבקש, אם תקום לו עילה לכך, לשנות את צו התשלומים המפורט בסעיף (ה)(2) לעיל או את הצו לעיכוב יציאה מן הארץ המפורט בסעיף (ג) לעיל יפעל כדלקמן:. (1)        החייב יפנה למנהל/ת המיוחד/ת עם בקשתו ויבקש לקבל את עמדתם. עמדת . המנהל/ת המיוחד/ת תינתן בתוך זמן סביר בשים לב לטיב הבקשה.. (2)        רק לאחר קבלת העמדה, יגיש החייב את בקשתו לבית המשפט, ויצרף אליה את . פנייתו למנהל/ת המיוחד/ת ואת העמדה שנמסרה לו.. (3)        ככל שהמנהל המיוחד לא ימסור עמדה תוך זמן סביר, תוגש הבקשה לבית . המשפט בצירוף אישור על מסירת הפניה למנהל המיוחד. . החייבת תמציא החלטה זו בדואר רשום עם אישור מסירה לכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים כנגדה, וכן לנושים עצמם באם לא פתחו תיק הוצל"פ , ותמציא למנהל/ת המיוחד/ת הודעה על ביצוע ההמצאות בצירוף אישורי מסירה ובצירוף אישור כי בכל תיקי ההוצל"פ הוקלדה החלטה זו וניתן צו עיכוב הליכים בתוך 60 יום מהיום.. ניתנה היום, כ"ב אב תשע"ח, 03 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.