בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים | רע"א 17810-07-18 המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים נ פרץ אלימור נכסים ונדלן בע"מ | | תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

הפרקליטות נגד ליאון בגיו, בן פשרל, שלמה פשרל

בפני . כבוד השופטת ישראלה קראי-גירון. המבקשת:. המכללה למינהל – מיסודה של הסתדרות הפקידים. נגד. המשיבה:. פרץ אלימור נכסים ונדלן בע"מ. החלטה. מבוא. 1.זוהי בקשת רשות ערעור על החלטת השופט אחסאן כנעאן, מבית משפט השלום בחיפה, בת"א . 24907-06-18 אשר ניתנה ביום 24/6/2018 (להלן: "ההחלטה").. 2.בהחלטה נדחתה בקשת המבקשת כאן (להלן: "המכללה") למתן צו מניעה זמני שיאסור על המשיבה כאן (להלן: "המשכירה") לבצע עבודות בנייה לבניית קומות נוספות על גג הנכס השייך למשכירה, ואותו שוכרת ממנה המכללה לתקופה ארוכה. . כן נדחתה בקשת המכללה כי יינתן צו האוסר על המשכירה לחבר לרשת החשמל את האנטנה הסלולרית שהותקנה על גג המבנה אותו שכרה המכללה מהמשכירה. . בהחלטה חויבה המכללה לשלם למשכירה הוצאות בסך 3,000 ₪. . 3.על ההחלטה שתוארה לעיל הוגשה הבקשה דנן הנסמכת על העובדות כדלקמן: . I.בין הצדדים נחתם הסכם שכירות ביום 1/2/2012, נספח 2 לבקשה (להלן: "הסכם . השכירות"). בהסכם השכירות המשכירה למכללה חלק ממבנה ברחוב האשלג 3 במפרץ חיפה הידוע כחלק מחלקה 19-20 גוש 11670 (להלן: "הנכס"). . II. אין מחלוקת שהנכס מורכב מקומת קרקע, קומת גלריה, קומת חניון עילי, קומה ג, קומה ד וגג וכי הגג לא הושכר למכללה.וגג.. III.אין מחלוקת שהשכירות נועדה לאפשר למכללה לנהל בנכס מכללה ולימודי מכללה, . ותקופת השכירות המקורית על פי הסכם השכירות היתה בין 1/9/2011 ו-31/8/2021.. IV.להסכם השכירות נחתמה תוספת ביום 1/2/2012 ולפיה הוארכה תקופת השכירות . עד יום 31/8/2036, הוגדל שטח השכירות, ושונו דמי השכירות המוסכמים. . V.ביום 27/2/2018 במסגרת ישיבת עבודה בין הצדדים עדכנה המשכירה את נציגי המכללה כי היא נמצאת בשלבים אחרונים להוצאת היתר בנייה לבניית שתי קומות . נוספות על גג המבנה, וכי היא קיבלה היתר להצבת אנטנה סלולרית על גג פיר המעלית בנכס, וכי ההתקנה תבוצע בקרוב. . ביום 19/3/2018 שלח נציג המכללה מייל לנציג המשכירה ובו הובעה התנגדות לכוונה להתקין אנטנה סלולרית על גג הבניין, ולכוונה לבנות שתי קומות נוספות בניין. זאת בשל החשש מפגיעה חמורה במכללה ובזכותה להשתמש ולהפיק הנאה מהמושכר. . ביום 21/5/2018 הודיעה המשכירה למכללה כי החל מיום 24/5/2018 יתקיימו למשך מספר ימים עבודות תשתית להתקנת אנטנה סלולרית על גג הנכס, שלא יהיו כרוכות ברעש ובהפרעה לפעילות המכללה. . ביום 31/5/2018 שלח בא כח המכללה מכתב לנציג המשכירה בה שב על התנגדות המכללה לעבודת בנייה על גג הנכס ולהצבת אנטנה סלולרית על גג הבניין. . מכתב זה נענה במכתב בא כח המשכירה מיום 3/6/2018 אליו צורף מכתב פלאפון תקשורת בע"מ (להלן: "פלאפון") המאשר כי ניתן היתר בנייה להצבת האנטנה, וכי נערכות בדיקות קרינה קבועות לאנטנה, ובשלב זה אין בהצבתה סיכון. . VI.האנטנה הסלולרית הותקנה על גג המבנה בלילה שבין יום 31/5/2018 – 30/5/2018. . 4.ביום 11/6/2018 הגישה המכללה תביעה למתן צו הצהרתי, צווי עשה, וצווי מניעה קבועים, כאמור בסעיף 68 לכתב התביעה. . באותו יום הוגשה גם בקשה למתן סעדים זמניים ,שההחלטה הדוחה אותה ,היא מושא הבקשה כאן. . ההחלטה. 5.בית המשפט קמא דחה את בקשת המבקשים וקבע כי: . I.סעיף 4 להסכם השכירות העניק זכות למשכירה להגיש בקשה למתן היתר בנייה על . גג המבנה, וקבע אופן התנהלות הצדדים בהתאם לנדרש בסעיף זה. משכך, האמור בסעיף 4 להסכם השכירות מהווה הוראה קונקרטית הגוברת על האמור בסעיף 6ג, ומהאמור בסעיף 4 נלמד כי הצדדים לא הסכימו באופן גורף לאסור על המשכירה לבנות על גג המבנה בכל תקופת השכירות. . II.קבלת טענת המכללה מהווה פגיעה בלתי מידתית בזכות הקניין של המשכירה כאשר . אין חולק שגג המבנה אינו חלק מהנכס המושכר. . III.המכללה נהגה בחוסר תום לב משהסתירה בבקשתה הזמנית את התחייבות המשכירה לבצע עבודת בנייה בשעות הלילה ובסופי שבוע, ולמזער נזקי המכללה האפשריים עקב ביצוע עבודות בנייה אלו. . IV.המכללה לא הרימה נטל הראיה המוטל עליה להוכיח פגיעה אפשרית בהכנסתה עקב . הצבת האנטנה ובגין הסיכוי שבעתיד יבוצעו עבודות בנייה על גג הנכס, וכי מאזן הנוחות בעניין פועל לטובתה. . V.טענות המכללה באשר לנזקים אפשריים בגין הצבת האנטנה נסתרות במכתב . פלאפון. . VI.קיים שיהוי בהתנהלות המכללה. . דיון. 6.לאחר שעיינתי בבקשה על כל נספחיה ובמסמכים הרלוונטיים בהליך בית המשפט קמא, אני סבורה שאין הבקשה מצריכה תשובה, ודינה להידחות, וכך אני מורה מתוקף סמכותי על פי האמור בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. . 7.אני סבורה שהחלטת בית המשפט קמא נכונה סבירה צודקת ומנומקת, וניתנה במסגרת שיקול הדעת המסור לערכאה המבררת, שהופעל נכונה. . כך הייתי עושה גם אם דעתי היתה שונה מדעת בית המשפט קמא, כל עוד זה הפעיל שיקול דעת סביר ונתן החלטה סבירה ומנומקת. . במקרה דנן דעתי אינה שונה מדעת בית המשפט קמא. . 8.עיון בהסכם השכירות שנחתם בין הצדדים ובתוספת לו מלמד כי הצדדים אכן צפו אפשרות כי המשכירה תמשיך ותעשה שימוש בחלקי הנכס שלא הושכרו למכללה, ובכלל זה צפו אפשרות שהמשכירה תבנה חלקים נוספים על הנכס. הצדדים אף צפו אפשרות כי המכללה תשכיר שטחים נוספים כאלה, אם ייבנו. . 9.פרשנות המצמצמת זכות המשכירה להמשיך ולעשות שימוש ברכושה, באותם חלקים כמו גג המבנה שלא הושכרו למכללה, רק למועד מסוים האמור בסעיף 4 להסכם השכירות (31/5/2012) הינה פרשנות בלתי סבירה, מצמצמת, ואינה תואמת את לשון ההסכם וכוונת הצדדים. . אציין כי משלא הוצגו לא לבית משפט זה ,ולא לבית משפט קמא נספחי הסכם השכירות שסעיף להסכם 4 מפנה אליהם, נמנע מבא כח המכללה מלהוכיח טענותיו לעניין תחולת האמור בסעיף 4 להסכם רק עד לתאריך 31/5/2012. . לפיכך לעניין זה צדק בית המשפט קמא בקביעותיו בהחלטתו כי אין ממש בטענה שההסכמה בין הצדדים בסעיף 4 חלה רק עד יום 31/5/2012. . 10. לא מצאתי ממש בטענה כי בית המשפט חרג מסמכותו משדחה הבקשה על סמך טיעונים שבא כח המשכירה לא טען בנוגע לפרשנות סעיפים 4 ו-6 להסכם השכירות. . בדונו בבקשה למתן סעד זמני רשאי בית המשפט קמא לנמק הכרעתו על פי נימוקים משפטיים שאינם מצטמצמים לנימוקים שהעלו הצדדים, ובוודאי עליו לעיין בכל החומר הרלוונטי ולפרשו, כדי לדלות מתוכו את כוונת הצדדים להתקשרות. זאת מבלי שבית המשפט יהיה חייב לצמצם הנמקותיו רק לטיעוני הצדדים. אם היה פועל בית המשפט קמא אחרת, ניתן היה לטעון שלא עשה מלאכתו באופן מלא. . דווקא בפועלו כפי שפעל ך ראוי בית המשפט קמא לשבח. . 11.אני סבורה כי אכן המבקשים לא הוכיחו כל התנאים שנטל הוכחתם עליהם לצורך מתן סעד זמני, במיוחד במקרה דנן כאשר הסעד הזמני המבוקש דומה בעקרון לסעד הסופי המבוקש בתביעה. . בהתחשב בעובדה כי לא הוחל כלל בעבודות בנייה, ובהתחשב בעובדה שלא הוכח הנזק הנטען בהצבת אנטנה סלולרית על גג הבניין, ובהתחשב בהבטחת המשכירה למזער נזקי המכללה עקב עבודות בנייה אפשריות ולבצען בשעות הלילה ובסופי שבוע, אין לומר שמאזן הנוחות נוטה דווקא לטובת המבקשים ומחייב מתן סעד זמני. . 12.אני סבורה גם כי לאור תיאור המגעים בין הצדדים, ובהתחשב בעובדה כי כוונת המשכירה נודעה למכללה עוד ביום 27/2/2018, יש שיהוי באופן התנהלות המכללה משזו בחרה להגיש תביעתה ובקשתה למתן סעד זמני רק בחודש יוני 2018 ולאחר שהאנטנה הסלולרית כבר הוצבה על גג הבניין. . סיכום. 13.מכל האמור לעיל ומנימוקי בית המשפט קמא, אני סבורה שדין הבקשה להידחות, וכך אני מורה. . משלא נדרשה תשובה – אין צו להוצאות. . ניתנה היום, ד אב תשע"ח, 16 יולי 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.