בית דין אזורי לעבודה בתל אביב – יפו | סע"ש 44920-11-17

אתר המשפט

12 נובמבר 2018. לפני: . כב השופטת יפית זלמנוביץ גיסין . התובע: . יניב איבגי. ע"י ב"כ: עו"ד נטלי אלון. -. הנתבעת: . מור כהן . ע"י ב"כ: עו"ד רון אביטל. החלטה. בפני בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט (להלן – "הבקשה לביזיון") וכן בקשה לזימון עדים בשתיהן אדון להלן.. הבקשה לביזיון והרקע לה. 1.ביום 13.7.2018 נקבע בהחלטתי:. המסמכים שהמציאה הנתבעת במענה לדרישה להמצאת דו"חות הנוכחות של התובע, אין די בהם כדי לקיים את חובת הגילוי.. מאחר ומדובר בקובץ אקסל שהוכן על בסיס יומנה הכחול (יומן העבודה), יש לאפשר לתובע לעיין במסמך המקורי ממנו שאב, לכאורה, רו"ח את הנתונים שצוינו בטבלת האקסל.. משכך אני מורה לנתבעת לאפשר לתובע לעיין ביומן הכחול (יומן העבודה) וככל שלצורך כך ידרש התובע להגיש למשרדי רו"ח, יעשה כן בתיאום מראש. היה והתובע יבקש לצלם את יומן העבודה יעשה כן על חשבונו…. 2.ביום 18.10.2018 הגיש התובע בקשה להארכת מועד להשלמת עיון במסמכים. בבקשתו נטען, כי "בהתאם להחלטת בית הדין, היה על הנתבעת לאפשר לתובע עיון במסמך המקורי, ממנו שאב רו"ח את הנתונים שצוינו בטבלת אקסל. נוכח תקופת הפגרה והחגים וטעות משרדית, נצבר מהח"מ לתאם מול ב"כ הנתבעת בקשר לאמור".. 3.באותו היום ניתנה לתובע ארכה בת 30 ימים להשלמת הליכי העיון במסמכים.. 4.ביום 24.10.2018 הגיש התובע בקשה לביזיון בהתאם לסעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט. לטענת התובע, הוליכה הנתבעת שולל את בית הדין ואת התובע. התובע ציין, כי פנה לרו"ח הנתבעת אשר ציין כי לא מצויים ברשותו יומני עבודה וכי "לא נהוג להעביר כל יומן ומידע באופן אשר הצהירה המשיבה". על כן טוען התובע, טענת הנתבעת לקיומו של "יומן כחול" הינה בדותה.. 5.מטעם זה עמד התובע על הטלת סנקציות על הנתבעת בהתאם לסעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט וביקש כי תנתן החלטה הכופה על הנתבעת להעביר ללא דיחוי את המסמכים.. 6.הנתבעת השיבה לבקשה וטענה, כי מאחר וב"כ הנתבעת ילדה לאחרונה הרי שתלונות התובע על איטיות תגובות הנתבעת נעשות בחוסר רגישות.. 7.לגופה של בקשה נטען, כי הנתבעת הפסיקה את עבודתה עם רואה החשבון שטיפל בענינה בתקופה הרלוונטית והאחרון מסרב להעברת כלל החומרים, ומכאן הקושי בהמצאת המסמכים הנדרשים. עוד ציינה הנתבעת, כי תדאג לכך ש"היומן הכחול" יועמד לעיונו של ב"כ התובע במשרדה של ב"כ הנתבעת.. 8.התובע השיב לתגובה וציין, כי לא ברור מדוע רק במסגרת תגובתה לבקשה ציינה הנתבעת, כי היומן הכחול מצוי היה בחזקתה כל העת.. 9.עוד ציין התובע, כי ענינה של הבקשה בהפרת החלטות בית הדין ובנסיון לסרבל את ההליכים וביקש כי בית הדין יורה לנתבעת להעביר לידיו, ללא דיחוי, את המסמכים הנדרשים כך שיתאפשר לו לעיין במסמך המקורי ממנו שאב רואה החשבון את הנתונים שצוינו בטבלת האקסל.. דיון והכרעה. 10.בתגובת הנתבעת מיום 27.6.2018 צוין, כי הנתבעת תצרף את יומני העבודה שלה וכי "לאחר בדיקה עם רואה החשבון של המשיבה המבקש לא חתם על כתב הרשאה להפקיד כספים לחברת הפניקס".. 11.ביום 12.7.2018 ציינה הנתבעת בתגובתה, כי המסמכים שצרפה הם המסמכים/הראיות המצויות ברשותה ובחזקתה וכי "מרבית המסמכים הינם כאלו אשר סיפק רואה החשבון של המשיבה. טבלאות האקסל ביחס לימי הנוכחות מבוססת (כך במקור – י.ז.ג) על יומנה הכחול (יומן העבודה) (להלן: היומן) של המשיבה ואילו הפרטים הנלמדים מן היומן גלויים ומפורטים דים בטבלאות האקסל".. 12.בדיון המוקדם טען ב"כ הנתבעת כי בידי הנתבעת מצויים יומני עבודה, אך לא ציין כי אלו מצויים בידי רואה חשבון הנתבעת.. . 13.בנסיבות אלה לא ניתן לומר, כי הנתבעת הוליכה שולל את התובע ו/או את בית הדין, משצוין, כאמור לעיל, ביחס ליומני העבודה כי אלו מצויים ברשותה של הנתבעת בעוד רואה החשבון נזכר בתגובותיה כמי שסיפק את מרבית – אך לא את כל – המסמכים ועימו נבדקה טענת התובע בנוגע להעברת התשלומים לקופת הגמל.. 14.בבר"ע (ארצי) 19423-10-17 אירינה גל – ג.ר גלובל קוסמטיקס בע"מ (2018) כתבה כב השופטת דוידוב- מוטולה דברים אלה היפים לעניננו:. "הליך של ביזיון בית משפט הינו הליך מעין פלילי, אשר נועד "לכפות ציות בעתיד להוראות בית המשפט המופרות, ולא לענוש על מה שארע בעבר..גם אם הוכחה הפרה בעבר – אין משמעות הדבר כי יש ליתן סעד של ביזיון בית משפט באופן אוטומטי. על בית הדין להפעיל שיקול דעת ולבחון אם מתן סעד של ביזיון ראוי בנסיבות הענין".. 15.מן הטעמים שפורטו בהחלטתי דלעיל, איני מוצאת מקום להטיל על הנתבעת, בשלב זה, קנסות במסגרת פקודת בזיון בית המשפט, שכן אי ההבנה ביחס למקום המצאו של היומן הכחול פועל לטובתה. על כן אני מורה לנתבעת לאפשר לב"כ התובע לעיין ביומנה הכחול בתוך 7 ימים ממועד המצאת החלטתי זו לידיה. היה ובשל הטיפול בבנה תתקשה ב"כ הנתבעת לתאם מועד נוח לשני הצדדים, יעשה העיון במשרד ב"כ הנתבעת בנוכחות המזכיר/ה, מתמחה או כל אדם/אישה אחר/ת ובלבד שהעיון יערך בתוך 7 ימים ממועד המצאת החלטתי זו לידיה.. הבקשה לזימון עדים. 16.באשר לבקשת התובע לזימונם של אילן בן נעים ואוחיון גבריאל למתן עדות מטעמו – הנתבעת צינה בתגובתה, כי אינה שומרת על קשר עם עובדיה לשעבר ואין בידה את פרטי ההתקשרות עימם. עוד טענה הנתבעת, כי היא מתנגדת לזימון העדים היות ולטעמה יהיה בכך כדי להאריך ולסרבל את ההליך ללא צורך.. 17.לאחר שעיינתי בבקשה ובטעמים בשלם מבקש התובע לזמן את שני העדים אני מתירה לו לזמנם. התובע יפקיד בתיק בית הדין עד ליום 30.11.2018 את הוצאות העדים, בסך של 1,000 ₪ (בסך הכל), ולאחר הפקדת הערובה להוצאות העדים, כהוראת תקנה 179 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 תנפיק המזכירות זימון לעדים הנזכרים.. 18.התובע יבצע מסירה אישית של הזימון לדיון לעדים הנזכרים בהתאם לכתובת שאותרה על ידו וצוינה בבקשתו. . טרם סיום. 19.בשולי הדברים אוסיף, כי אכן, כטענת התובע, לא ברור לאילו מרואי החשבון פנתה הנתבעת ועם מי בררה את הפרטים בדבר פתיחת קופת גמל לתובע ומי הכין את טבלת האקסל שצורפה כנספח להודעתה מיום 27.6.2018: האם רואה החשבון החדש או רואה החשבון אליו פנה התובע ואשר טען באוזניו כי מעולם לא קיבל לידיו יומן עבודה ואף לא נהוג היה להעביר אליו יומן עבודה.. 20.משכך, והיות ושאלת זהותו של רואה החשבון שהכין את טבלת האקסל אותה צרפה הנתבעת להודעתה מיום 27.6.2018 ומה עמד בבסיס אותה טבלה נותרה סתומה, יהיה התובע רשאי לזמן את רואה החשבון למתן עדות מטעמו, אם וככל שהנתבעת לא תעמוד על זימונו כעד מטעמה.. 21.הנתבעת תציין, מיהו רואה החשבון שהכין את המסמך שצורף להודעתה מיום 27.6.2018 והאם זהו רואה החשבון הנזכר בסעיף 5 להודעתה מיום 27.6.2018 כן תבהיר הנתבעת והאם בכוונתה לזמנו/ם לעדות מטעמה. עמדת הנתבעת תוגש עד ליום 19.11.2018. . 22.לאחר קבלת הודעת הנתבעת וככל שיהיה בכך צורך יודיע התובע האם הוא מבקש לזמן את רואה/י החשבון לעדות מטעמו.. 23.לא מצאתי מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות בגין בקשה זו.. . ניתנה היום, ד כסלו תשע"ט, (12 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.